Förtroendevalda i Örebro kommun

Nämnder (25 st)

I Örebro kommun finns 20 nämnder varav tre är så kallade programnämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för.

Namn
Byggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Kulturnämnden
Landsbygdsnämnden
Miljönämnden
Funktionsstödsnämnden
Programnämnd barn och utbildning
Programnämnd samhällsbyggnad
Programnämnd social välfärd
Revisionskollegiet
Socialnämnd väster
Socialnämnd öster
Stadsrevisionen
Tekniska nämnden
Valnämnden
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnd väster
Vård- och omsorgsnämnd öster
Överförmyndarnämnden
Socialnämnden
Hemvårdsnämnden
Vårdboendenämnden