Förtroendevalda i Örebro kommun

Övrigt KF (18 st)

Stiftelser och övriga organ som utses av Kommunfullmäktige.

Namn
Kommunalråd
Stämmoombud
Stämmoombud 2018
Hundraåriga stiftelsen
Stiftelsen Activa
Borgerlig begravningsförättare
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro
Gode män vid fastighetsbildning - jord- och skogsbruksfrågor 2015
Gode män vid fastighetsbilding - tätortsförhållanden
Gemensam Nämnd för företagshälsovård, tolk- och översättarservice
Stiftelsen Jeremiasfonden
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår
Mälardalsrådet
Erik Rosenbergs naturvårdsfond
Rotehållare i Västmanlands besparingsfond
Sundbergska donationsfonden
Tingsrätten
Regionsamverkan inom avfallshantering